Programme des cours 2023-2024
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Yasmine Zekri
Unités d'enseignement :  
 
IDMR0002-1 Méthodes de recherche infirmière 2, Méthodes de recherche infirmière Titulaire
USII0001-4 Soins infirmiers en soins intensifs (Partim 2) et recherche appliquée Titulaire
- Soins infirmiers en soins intensifs
- Méthodologie de la recherche(Méthodologie de la recherche)